تصمیم‌سازی | Decision Making

بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران

پژوهش,تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,تصمیم گیری سازمانی,تصمیم گیری مدیران,اتوماسیون,بهبود تصمیم گیری,روش های تصمیم گیری,تحقیق درباره تصمیم گیری,

نوشته: ابوالحسن گنجعلی، محمدباقر گرجی، علی اکبر آقایی، حسن نقی زاده میار کلائی چکیده: طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمان

بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران

بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران 187

نوشته: ابوالحسن گنجعلی، محمدباقر گرجی، علی اکبر آقایی، حسن نقی زاده میار کلائیچکیده: طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی جهت استقرار و بهره گیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری و عملکرد کارکنان کمک نماید. سیستم اتوماسیون اداری با مشخصه هایی مانند صحت، دقت، بهنگام بودن و به صرفه بودن تصمیم گیری به عنوان متغییر مستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران بعنوان متغییر وابسته مطرح می باشد. آیا چنین سیستم هایی توانسته است انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها برآورده نماید؟ این تحقیق به منظور بررسی رابطه میان اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران در واحدهای تحت پوشش دانشگاه در شرق مازندران صورت گرفته است.روش کار: این تحقیق از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و از مدیرانی که از سیستم مذکور یافته در سازمان برخوردار هستند انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر 11 سوال جهت سنجش وضعیت رابطه براساس مولفه های صحت، دقت، بهنگام بودن و به صرفه بودن با ملحوظ داشتن تعداد نامه های وارد شده، تعداد نامه های صادر شده، سطح ادراک مدیران و بهره وری از فرصت ها بوده است.یافته ها: باتوجه به ضریب همبستگی 785/0 و سطح معناداری 000/ 0 بین  اتوماسیون اداری و صحت تصمیم گیری مدیران و ضریب همبستگی 837/0 و سطح معناداری 000/ 0  بین اتوماسیون اداری و دقّت تصمیم گیری مدیران، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی 785/0 و سطح معناداری 000/ 0  بین اتوماسیون اداری و بهنگام سازی تصمیم گیری مدیران و ضریب همبستگی 753/0 و سطح معناداری کمتر از 5/0 بین اتوماسیون اداری و به صرفه بودن تصمیم گیری مدیران، رابطه معنادار وجودارد.نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون برافزایش صحت تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت دارد.سیستم اتوماسیون با افزایش دقت تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت دارد. سیستم اتوماسیون با بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت دارد. سیستم اتوماسیون با به صرفه بودن تصمیمگیری مدیران رابطه مثبت دارد. در نتیجه اتوماسیون اداری با بهبود تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت دارد.کلیدواژه ها: تصمیم گیری، مسائل چند معیاره، روش های رتبه بندیمأخذ: نشریه مهندسی فرآیندها، دوره 3، شماره 11 دانلود مقاله با فرمت PDF

تصمیم سازی